Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Departament / Òrgans de govern

Òrgans de govern

Columna Suport

 


Consell de Departament.
El Consell de Departament és l'òrgan de govern i de màxima representació del Departament de Màquines i Motors Tèrmics.

 


Les decisions del Consell en matèries de la seva competència seran vinculants per als òrgans del Departament.

Les seves competències son:
 • Aprovar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 • Aprovar la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.
 • Aprovar el pressupost anual de funcionament.
 • Aprovar la reforma d’aquest reglament.
 • Aprovar la creació, la modificació o la supressió de seccions i unitats docents.
 • Acordar la proposta de federació amb d’altres departaments.
 • Elegir i revocar el director o la directora del Departament.
 • Escollir els membres representants del Departament en els òrgans del Departament i de la Universitat.
 • Aprovar o sancionar la memòria anual que presenti el director o directora del departament.
 • Totes les altres atribucions que la legislació vigent, els Estatuts, aquest reglament i els de la Universitat li atribueixin.
Junta de Departament.

La Junta de Departament és l'òrgan col·legiat permanent del Consell de Departament.

Les seves competències son:
 • Elaborar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 • Elaborar la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.
 • Elaborar el pressupost anual de funcionament.
 • Distribuir les diferents tasques entre els seus membres, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del reglament del departament i de les altres normes de la Universitat.
 • Proposar la reforma d’aquest reglament.
 • Formalitzar l’encàrrec acadèmic personalitzat del PDI adscrit orgànicament al departament.
 • Proposar els membres de les comissions de selecció de personal docent i investigador.
 • Informar dels canvis d’adscripció del PDI.
 • Crear les comissions que consideri oportunes per a un millor funcionament del Departament, i establir el seu funcionament.

Enllaços Relacionats

Reglament del departament de MMT